Sponsoractie 2020

Wij willen een deel van de opbrengsten die wij ontvangen vanuit onze ideële kringloopwinkel “De Werf” besteden aan goede doelen en maatschappelijke initiatieven die gedragen worden door de Vordense bevolking. Wij stellen hiervoor dit jaar een substantieel bedrag beschikbaar. De spelregels vindt u hieronder.

Sponsorverzoeken kunnen tot uiterlijk 04 april worden ingediend. U ontvangt van ons een bericht van ontvangst. U wordt, indien uw sponsorverzoek geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd, uitgenodigd op onze meimarkt (16 mei) om de sponsorcheque in ontvangst te nemen. Indien wij uw sponsorverzoek niet honoreren dan hoort u dat ruim voor die tijd.

Het is zeer belangrijk de spelregels goed te lezen zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan !

Spelregels:

1.      Verzoeken moeten uiterlijk 04 april a.s. worden ingediend via het volgende email-adres: sponsoractie@veilingcommissie.nl.

2.      Verzoeken moeten ten goede komen aan maatschappelijke of culturele organisaties/verenigingen die een sterke binding hebben met de voormalige gemeente Vorden of waarvan de doelstellingen ten goede komen aan inwoners van de voormalige gemeente Vorden.

3.      Wij geven geen subsidies aan particulieren, sportverenigingen en buurtverenigingen tenzijhet aangevraagde sponsorgeld wordt gebruikt voor specifieke acties die ten doel hebben de Vordense gemeenschap een positieve impuls te geven.

4.      Sponsorgelden worden niet eerder uitgekeerd dan nadatde betreffende factuur wordt overlegd en/of het betreffende feit zich daadwerkelijk heeft gerealiseerd. Wij behouden ons het recht voor bij individuele sponsorverzoeken aanvullende voorwaarden te stellen.

5.      Sponsorgelden worden alleen aan de aanvrager uitgekeerd voor het aangevraagde doel. Als blijkt dat voor het betreffende doel een lager bedrag is benodigd, dan wordt het sponsorbedrag automatisch verlaagd tot dit bedrag. Als uw sponsorverzoek niet voor 100% is ingewilligd, dan ontvangt u een evenredig percentage van het verlaagde bedrag.

6.      Als een sponsorverzoek alleen nut heeft bij een toekenning van 100% van het aangevraagde bedrag (omdat er door de sponsorverzoeker geen aanvullende subsidie kan worden gevonden of er geen eigen middelen kunnen worden ingebracht) dan moet dit duidelijkbij het sponsorverzoek worden aangegeven. Houdt er daarbij wel rekening mee dat de kans dat het sponsorverzoek niet wordt gehonoreerd groter is dan bij het “akkoord” gaan van een gedeeltelijke toekenning.

7.      Sponsorgelden moeten uiterlijk 01-12-2020 zijn opgevraagd. Indien deze niet zijn opgevraagd voor die datum komt de toezegging te vervallen tenzij (na overleg met het bestuur) een andere afspraak is gemaakt.

8.      Sponsorgelden worden niet uitgekeerd aan (bestuursleden van) sponsorverzoekers noch aan (direct of indirect) hen gelieerde ondernemingen welke zakelijk betrokken zijn bij het tot stand komen van het doel.

9.      Toegezegde sponsorgelden worden tijdens de meimarkt in de vorm van een sponsorcheque uitgereikt aan de sponsorverzoeker. Het toegezegde sponsorbedrag komt te vervallen indien op die dag niemand van de sponsorverzoeker aanwezig is om de cheque in ontvangst te nemen.

10.   Wij willen u verzoeken, indien de aangevraagde sponsoractie om welke reden dan is gewijzigd of      niet doorgaat, hierover contact met ons op te nemen. Bij tijdig overleg is nog veel mogelijk (als wij voor voldongen feiten komen te staan niet)!

Bij de aanvraag moet worden vermeld:

·   Naam en contactgegevens aanvrager

·   Naam en adres organisatie/vereniging

·   Doel sponsorverzoek

·   Bedrag

·   Argumentatie en financiële onderbouwing

Zorg dat uw aanvraag aan al deze voorwaarden voldoet. Wij komen (te vaak) onduidelijke sponsorverzoeken tegen. De kans bestaat dat wij uw sponsorverzoek afwijzen (of een lager bedrag dan het gevraagde toekennen) terwijl bij betere onderbouwing anders beslist zou zijn.

Besteed zorg aan uw sponsorverzoek, dan besteden wij zorg aan de toekenning daarvan J

Wij horen graag van u.

Stichting De Veilingcommissie